Prev Next
  • مــا برانیـــــا هستیم

    دفتر معماری برانیـــا فعالیت خود را از سال 1391 در زمینه طراحی، پژوهش و ساخت پروژه های ساختمانی آغاز نموده است
  • پیش تولید دقیق و برنامه ریزی شده همگام با بروزترین روش های طراحی و مدیریت ساخت

    (BIM) مدلسازی اطلاعات ساختمان
  • همکاری تخصصی در پروژه های با رویکرد معماری پایدار و پارامتریک

    Parametric Design & Sustainable Architecture