مجموعه فرهنگی رسانه ای بنیاد آسمان

سپس شاخص‌ترین قسمت پروژه یعنی برج که عملکرد اصلی در آن جانمایی شده بود با توجه به کانسپت «مرز نامعین میان زمین و آسمان» طراحی گردید.

توضیحات کامل درباره کانسپت های طراحی و نحوه شکلگیری طرح در شیت ها آمده است.

در این پروژه با توجه به عملکرد‌های متباین مجموعه ابتدا مخاطبین خود را دسته بندی کردیم.

برای هر عملکرد گره مستقلی تعریف کرده، باتوجه به همجواری‌های بستر در زمین پروژه جانمایی نمودیم. هر عملکرد حول یک حیاط شکل گرفت که با اقلیم گرم و خشک انطباق پذیر باشد.

انیمیشن معرفی پروژه